Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP Z KOSZULAMI
https://sklepzkoszulami.pl/ z dnia 8.04.2020

 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – TOLU Concept Group

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SKLEP Z KOSZULAMI https://sklepzkoszulami.pl/;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklepzkoszulami.pl/, za pośrednictwem którego Konsument może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa sprzedaży - zawierana na odległość w obrocie konsumenckim - transakcja handlowa zawierana pomiędzy Konsumentem a TOLU Concept Group w ramach sklepu internetowego

7. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów

8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

9. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. poz. 827)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklepzkoszulami.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklepzkoszulami.pl/ prowadzony jest przez TOLU Concept Group z siedzibą w Krakowie ul. Strzelców 6a/5. NIP: 993 033 29 13, REGON: 122934099. 

Dane adresowe/kontaktowe:

Piotr Kołodziej TOLU Concept Group
ul. Strzelców 6a/5
31-422 Kraków

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@sklepzkoszulami.pl lub pod numer telefonu +48 509 795 590 (opłata wg cennika właściwego operatora).

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach sklepu internetowego,
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
d) tryb postępowania reklamacyjnego,
e) obowiązki informacyjne określone w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
f) prawo do odstąpienia od umowy.

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym SKLEPZKOSZULAMI, podane są w złotówkach i zawierają VAT – są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez konsumenta.

6. Konsumentem sklepu może być tylko i wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Konsumenta.

8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

10. Sklep internetowy zastrzega sobie również prawo do zmiany cen, jeżeli w systemie pojawi się błąd "0" zł (poinformuje o zaistniałej sytuacji klienta przed realizacją zamówienia ) oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. tj.: dane personalne (imię, nazwisko, NIP), dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e – mail), Adresy IP, dane powiązane z dokonanymi zamówieniami (nazwa towaru, ilość towaru, wartość zamówienia, data zamówienia – druk zamówienia).

4. SKLEPZKOSZULAMI może pozbawić Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Konsumenta Regulaminu, a w szczególności, gdy Konsument: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych konsumentów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez TOLU Concept Group za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzące w dobre imię TOLU Concept Group.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TOLU Concept Group.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony https://sklepzkoszulami.pl/ usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Konsument zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, szczególnie poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Konsumentów oraz TOLU Concept Group,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Składanie zamówienia (zawarcie Umowy sprzedaży)

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklepzkoszulami.pl/, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dzięki któremu Konsument dokonuje zakupu.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. IV.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe tj.: dane personalne (imię, nazwisko, NIP), dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e – mail), Adresy IP, dane powiązane z dokonanymi zamówieniami (nazwa towaru, ilość towaru, wartość zamówienia, data zamówienia – druk zamówienia) oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TOLU Concept Group Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie, zawierającą:
- dokładne dane Przedsiębiorcy,
- adres dostawy,
- sposób i koszt dostawy,
- sposób i koszt zapłaty,
- produkt (ilość, …),
- cenę towaru,
- całkowitą cenę zamówienia,
- informację o rękojmi,
- załącznik z wzorem odstąpienia od umowy.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

10. W razie potrzeby anulowania zamówienia Konsument powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym.

11. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Konsument jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

V. Dostawa 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów In Post. Możliwy jest także odbiór osobisty. Koszty dostawy mogą być różne zależnie od wysokości zamówienie i reguluje je cennik.

3. Koszty dostawy pokrywa Konsument. 

4. Termin realizacji dostawy wynosi zazwyczaj od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Konsumenta zamówienia. Realizacja w przypadku zamówienia płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Konsumenta. Realizacja w przypadku zamówienia za pobraniem rozpoczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne.

2. Konsument ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) płatnością w systemie PayU b) przelew na numer konta bankowego 75 1140 2004 0000 3502 7755 9903,
c) przy odbiorze – należność pobiera doręczyciel (listonosz lub kurier),
d) w przypadku odbioru osobistego należność (płatność gotówką) pobiera osoba wydająca towar i zajmująca się sklepem internetowym.

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. W tym celu Konsument winien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu - wzorze, który należy pobrać ze strony www.sklepzkoszulami.pl, w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres FPH Doraton ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Konsument ma obowiązek zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: FPH Doraton, ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów (z dopiskiem Sklepzkoszulami.pl). TOLU Concept Group zwraca Konsumentowi w tym samym terminie wpłacone pieniądze.

6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż oferowany przez Przedsiębiorcę nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

8. Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon. Może to być inny dowód zakupu, który potwierdza, że Konsument nabył towar u Przedsiębiorcy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) zawartej w drodze aukcji publicznej;

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. TOLU Concept Group jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez Konsumenta Towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Reklamacje składane na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@sklepzkoszulami.pl. oraz przekazać wraz z oświadczeniem o składaniu reklamacji reklamowany towar na adres: FPH Doraton u. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów.

3. TOLU Concept Group zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie oraz do zawiadomienia Konsumenta w ciągu 14 dni o rozpatrzeniu żądania Konsumenta wyrażonego podczas składania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy i odesłany na adres wskazany przez Konsumenta (koszt wysyłki ponosi firma TOLU Concept Group), a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci Konsumentowi równowartość ceny produktu lub obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Konsumenta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną 

1. TOLU Concept Group podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Konsumentów.

2. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TOLU Concept Group o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Konsumenta może zgłaszać pisemnie na adres: TOLU Concept Group, ul. Strzelców 6a/5, 31-422 Kraków, mailowo pod adresem kontakt@sklepzkoszulami.pl.

4. W reklamacji Konsumenta powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. TOLU Concept Group zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą TOLU Concept Group, a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TOLU Concept Group a Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy TOLU Concept Group.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu rozstrzygania sporów, znajdują się pod stałym adresem: www.uokik.pl w zakładce: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

____________________________________________________________________________________

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl